Wykorzystanie wód geotermalnych na terenie Miasta Łodzi

 Wykorzystanie wód geotermalnych na terenie Miasta Łodzi

Wykorzystanie wód geotermalnych na terenie Miasta Łodzi. Budowa „Kompleksu sportowego wraz wyposażeniem dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Łódzkiej”

Centrum Polski, a zwłaszcza Łódzka Aglomeracja Miejska jest obszarem o szczególnie dużym poziomie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co wynika z oddziaływania na środowisko zlokalizowanych w tym regionie wielkich kompleksów górniczo – energetycznych – Bełchatów i PAK oraz miejskich elektrociepłowni i lokalnych ciepłowni. Przy zaostrzających się wymogach ekologicznych i malejących zasobach opłacalnego pozyskiwania kopalin energetycznych koniecznością jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii zwłaszcza, że przyjęta w kraju strategia ochrony środowiska w odniesieniu do ochrony atmosfery nakazuje osiągnąć w latach 2008-2012 wielkość emisji gazów cieplarnianych poniżej 94% wielkości emisji z roku 1988 i spełnić wymagania protokółu z Kioto, dwukrotnie zmniejszyć w stosunku do stanu z 1990 r. energochłonność dochodu narodowego oraz szeroko wprowadzić najlepsze dostępne techniki z zakresu efektywności energetycznej i użytkowania odnawialnych źródeł energii.

W związku z występowaniem w rejonie Łodzi dużych zasobów wód geotermalnych o parametrach umożliwiających ich wykorzystanie na cele grzewcze, w grudniu 2000 r. rozpoczęto prace przygotowawcze. Na podstawie analiz geosynoptycznych dotyczących pokładów wód geotermalnych w rejonie miasta Łodzi można wyróżnić następujące zbiorniki:

 • dolnokredowy - 5 km3 wody o temperaturze 20-30 oC (energia równa 7 mln tpu. - ton paliwa umownego),
 • górnojurajski - 7 km3 wody o temperaturze ca 40 oC (energia równa 19 mln tpu.),
 • doggerski - 3 km3 wody o temperaturze ca 60 oC (energia równa 19 mln tpu.),
 • liasowy - 13 km3 wody o temperaturze 80-90 oC (energia równa 132 mln tpu.),
 • oraz nowo rozpatrywany zbiornik triasowy.

Z przeprowadzonych analiz geosynoptycznych wynika, że na terenie Łodzi wykonanie głębokich odwiertów do pokładów triasu (4.000 m) powinno dać możliwość wydobywania wody o temperaturze ponad 110oC i wydajności 200 m3/h, zapewniające ekonomiczne uzasadnienie dla upowszechnienia przetwarzania energii geotermalnej pozyskiwanej z tych źródeł na użytkową energię cieplną i elektryczną.

W zakresie wykorzystania ww. zasobów w grudniu 2006 r. zawarto umowę współpracy PŁ i UMŁ dla realizacji programu pn.: “Budowa i eksploatacja stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo - Edukacyjnym PŁ” Lokalizacja stacji na terenie Politechniki Łódzkiej jest uzasadniona warunkami geosynoptycznymi wynikającymi z przeprowadzonych badań. Na podstawie opracowanego wstępnego projektu wierceń geotermalnych w Łodzi ustalono, że spośród 6 wskazań w obszarze łódzkiej aglomeracji, teren Politechniki Łódzkiej stwarza najbardziej dogodne warunki dla wierceń geotermalnych. Jeśli nie będzie możliwe uzyskanie najkorzystniejszych parametrów termodynamicznych i zasobności wód ze źródeł w pokładach triasu wykonany odwiert będzie wykorzystany dla pozyskiwania energii geotermalnej z pokładów dolnej jury, gdzie jest pewność uzyskania parametrów wody (70 – 80oC, ca 200 m3/h) odpowiednich dla celów grzewczych. W takim przypadku będzie ograniczona ekonomiczna zasadność budowy regionalnej sieci siłowni geotermalnych, ale energia cieplna pozyskiwana z tego źródła będzie w pełni wykorzystywana przez Centrum Sportowo - Edukacyjne Politechniki Łódzkiej.

W skład projektu wejdą przedsięwzięcia:

 • Stacja geotermalna na terenie PŁ w Łodzi,
 • Kompleks sportowy wraz z wyposażeniem dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Łódzkiej, zasilanego w energię z EC II lub ze stacji geotermalnej,
 • Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego- Czerwona na odcinku od ul. Proletariackiej do ul. Piotrkowskiej, wraz z torowiskiem tramwajowym,
 • Likwidacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej na nieruchomościach przy ul. Wróblewskiego 3, 7 i 9 w Łodzi.

Budowa „Kompleksu Sportowego Studium wychowania Fizycznego i Sportu PŁ”, składającego się z krytej pływalni i hali sportowej daje możliwość:

 • zlokalizowania w Łodzi pierwszej krytej niecki sportowej 8 – torowej, szer. 21 m, będącej tego typu czwartą pływalnią w kraju;
 • wielofunkcyjności kompleksu sportowego, poprzez powiązanie funkcji krytej pływalni i hali sportowej dostosowanej do organizowania konferencji i szkoleń;
 • korzystania przez szerokie grono użytkowników – studentów PŁ (rekrutujących się z Łodzi, okolicznych miejscowości i innych miast w kraju), uczniów szkół podstawowych i średnich z okolic kompleksu oraz mieszkańców Łodzi;
 • organizowanie pływackich zawodów krajowych i międzynarodowych oraz innych imprez sportowych (w tym wieloboje), regionalnych i ogólnopolskich;
 • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych.
projekt i realizacja: amill.pl logo Amill

Szybki kontakt

Jeśli masz pytanie o produkty, bądź usługę wypełnij poniższy formularz kontaktowy.